Om mig

 
 

BAKgrund

Redan när jag var liten ville jag bli polis. Under uppväxten var jag väldigt intresserad av orientering och engagerade mig tidigt som ledare, vilket har haft en stor påverkan på min grundläggande syn på ledarskap. Efter treårig ekonomisk linje påbörjade jag 15 månaders militärtjänstgöring och fortsatte tjänstgöringen inom försvaret som frivilliganställd. Jag gick systemvetenskapliga linje och arbetade med verksamhetsutveckling/systemutveckling. Efter att ha kommit in på polishögskolan fick jag tjänst inom Stockholmspolisen. År 1999 blev jag formellt registrerad som doktorand vid Linköpings universitet, men hade redan påbörjat mina forskningsstudier ett par år tidigare. Jag doktorerade 2005 med avhandlingen Yrke: POLIS. Forskningen har jag bedrivit parallellt med att jag arbetat som polis och fått mycket bra stöttning av mina närmsta chefer för att kunna bedriva min forskning. 2010 blev jag lektor vid Linköpings universitet, men fortsatte att tjänstgöra inom polisen eftersom en nära koppling till praktiken har varit viktig för min forskning. I januari 2014 fick jag ett uppdrag av rikspolischefen att se över om systemet PUST skulle läggas ned. Jag fick då graden polisintendent, men i samband med tillskapandet av nya polismyndigheten fick jag min placering i ingripandeverksamheten i Botkyrka, Stockholm. Jag har fortfarande denna placering som polisinspektör.

   

 

Utbildning

 

Examen

 • Doktorsexamen i utveckling av informationssystem, Linköpings universitet (4-årig forskarutbildning, heltid). Avhandlingens namn: Yrke: POLIS - - Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete.

           Licentiatexamen, informationssystemsutveckling

 • Polisexamen, Polishögskolan, Sörentorp (2 år och 9 månader, heltid)

 • Kandidatexamen, systemutvecklare, Linköpings universitet (180 hp, 3 år, heltid). I denna examen ingår kurser med inriktning mot verksamhetsutveckling, t.ex. processkartläggning, förändringsanalys, programmering, databasmodellering, datasäkerhet, juridik, system­utredningsmetoder – men även bl.a. kurser i företagsekonomi (12 hp), socialpsykologi (6 hp), problemlösning och samverkansformer (6 hp), arbets­vetenskap (6 hp) och statistik (22,5 hp).

Övriga universitetskurser

 • Strategiskt personalarbete, Linköpings universitet (30 hp) I denna kurs ingick arbetsrätt, förvaltning, personalhantering och ekonom.

 • Kriminologi, Stockholms universitet (15 hp)

 • Universitetspedagogik inkl. forskarhandledning, Linköpings universitet (4 hp) I denna kurs ingick att upprätta utvecklingsplaner för anställda (doktorander) och olika moment i hur man kan få dem att växa och utvecklas.

Övriga polisiära kurser

 • Förhandlarutbildning, grund (FBI)

 • Särskild utpressning-/gisslanutbildning (Scotland Yard)

 • Dialogpolisutbildning

 • Långa FU-ledarutbildningen (Straffrätt, processrätt, praktik hos åklagare och tingsrätt)

 • Grundkurs, särskild polistaktik (SPT)

 • Gruppchefsutbildning, särskild polistaktik (SPT)

 • Avdelningschefsutbildning, särskild polistaktik (SPT)

 • UNPOC, utbildning inför polisiär utlandstjänst (I1, Kungsängen)

 • Diverse andra polisiära kurser som utryckningsförarutbildning, MP5, bastaktik etc.

Övriga kurser

 • Ledarskapsutbildning idrott (t.o.m. steg 3) + specialistkurser idrott

 • Kadettskolan (ledarskapsutbildning)

 • Reservofficersutbildning (en gedigen ledarskapsutbildning)

 • Underrättelseutbildning, Underrättelseskolan, Karlsborg (inför utlandstjänstgöring)

 • FN-utbildning, Södertälje och Falun (inför utlandstjänstgöring, Bosnien)

 • Projektledarutbildning (PROPS)

 • Engelska, Oxford, England

 

Arbetslivserfarenhet

 • Studierektor, Linköpings universitet. Från år 2012 studierektor på Institutionen för industriell och ekonomisk, avdelningen för informatik, med ett par hundra studenter och drygt 20 anställda. I arbetet ingår bl.a. att delta i strategisk ledning, att lägga upp en års­planering vad gäller kursbemanning, operativa frågor och att hantera olika former av personal och studentärenden. Arbetet har inneburit omfattande verksamhetsutveckling i syfte att förbättra utbildningen.

 • Verksamhetsutvecklare/analytiker på Rikspolisstyrelsen sedan år 2009. Under år 2014 på heltid när jag fick anställning som polisintendent på verksledningskansliet. På uppdrag från Rikspolischefen har jag genomfört analyser, bl.a. en studie rörande ledning och styrning i fem län, en studie av polisens trafiksäkerhetsarbete och att ta fram ett beslutsunderlag gällande datasystemet PUST.

 • Kursansvarig/examinator/forskningsledare vid Linköpings universitet från år 2009. Har ansvarat och ansvarar bl.a. för kurserna: Information, teknik och lärande samt Processer och IT. Ansvarig för olika forskningsprojekt, vilket har inkluderat budgetansvar och planering.

 • Ordningspolis/närpolis vid Stockholmspolisen mellan år 1994-1998.

 • Förhandlare i krissituationer vid Stockholmspolisen mellan år 1997-2009.

 • Verksamhetsutvecklare, först på närpolisen i norra Botkyrka i kombination med mina forskningsstudier och sedan vid Stockholmspolisens forsknings- och utvecklingsenhet mellan år 1998-2006. I arbetet ingick olika former av utvecklingsarbete och att leda projekt inom ramen för den forskning jag bedrev som doktorand.

 • Förundersökningsledare i inre och yttre tjänst inom Stockholmspolisen mellan år 2000-2011.

 • Utredare på Stockholmspolisen mellan år 2009-2012, bl.a. på kriminaljouren i Södertörn och på utredningsenhet där jag ansvarade för distriktets arbetsmiljöutredning och specialstraffrättsliga brott.

 • Gruppchef/FU-ledare för utredningsgrupp på Stockholmspolisen under 2009/2010.

 • Dialogpolis i Stockholmspolisen mellan år 2002-2008.

 • Samordnare för dialogpoliserna i Stockholm 2003/2004.

 • Gruppchef senare avd. ch. särskild polistaktik (SPT) på Stockholmspolisen mellan år 2008-2014.

 • Närpolis på Stockholmspolisen mellan år 2012-2014. Yttre tjänst, men även utredningstjänst.

 • Chef för förhandlarcellen (förhandlare och tolkar) i Kosovo år 2008-2009, EULEX. Ansvarade även för all personaladministration/närvaroredovisning gällande hela EULEX insatsstyrka.

 • Utbildare/utvecklare vid PHS i Stockholm och universitetet i Växjö mellan år 2006-2008. Genomförde olika former av kursutveck­ling, bl.a. ansvarade jag för studenters medverkan i yttre verksamhet, t.ex. i Östergötland och Blekinge. Jag ledde dessutom ett utvecklingsprojekt där jag koordinerade arbetet för fyra anställda (och ett tjugotal examensarbetare). Vi utvecklade en mjukvaruapplikation för personal i yttre tjänst som gick att använda på smartphones.

 • Konsult, egen firma mellan år 1986-2002. Olika former av IT/ organisations­utveckling samt forskning. Uppdrag i olika organisationer från statliga verk och multinationella företag till små idrottsföreningar. Haft anställd personal.

 • Kursansvarig och examinator vid Linköpings universitet år 2000-2001. Ansvarade för kurs i förändringsarbete och kurs i inledande programmering (JAVA) samt kurs i COBOL (programmeringsspråk). Utvecklade kurserna från scratch.

 • Värnpliktig officer, Dalregementet - samt Bosnien, FN och senare NATO mellan år 1987-1991 + 1995. Fortsatte tjänstgöring efter att genomgått utbildningen till kompanibefäl. Placering på en idrottspluton och på kadettskolan där jag bl.a. hade ansvaret för all fysisk träning – vilket inkluderade planering och olika former av utvecklingsarbete. Under olika aktiviteter i fält var jag vanligen plutonchef men även stf. kompanichef. Under två utlandsmissioner hade jag kaptens grad och var ansvarig bl.a. för planering och genom­förande av allt humanitärt arbete, FN missionen över­gick i en NATO mission. 4e man på kompani med cirka 150 soldater. Ansvarade dessutom under en period för säkerheten på Tuzla airbase där jag hade en SAS-grupp (special air service), en pakistansk pluton, en svensk pluton och en norsk tropp underställd mig.

 • Systemerare/programmerare på SMHI år 1991-1992. Deltagit i olika former av process­utveckling och även ansvarat för ett större utvecklingsuppdrag.

 

Övrigt

 

 • Mångårig erfarenhet av att vara idrottsledare

 • Pris för bästa vetenskapliga artikel år 2011 i journalen ”Police Practice and Research”, USA (Titel: Whistle blowing in the police). Har skrivit ett stort antal rapporter/­forskningsartiklar som fått mycket uppmärksamhet och fått bra vetenskaplig kritik.

 • År 2013 fick jag civilkuragepris från polischefsföreningen för att jag offentligt vågat framföra intern kritik på ett sakligt och konstruktivt sätt.

 • Min forskning efterfrågas i olika sammanhang och jag har haft många föreläsningar både inom och utom polisen. Något som kan säga lite om kvaliteten och relevansen på min forskning är att experter inom olika verksamhetsfält inom polisen har efterfrågat föredrag och ofta tagit kontakt för att bolla olika problem.